GEFOS a.s.  

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost GEFOS a.s. v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), platným od 25. května 2018, aktualizovala zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy týkající se zpracování osobních údajů a také nabízejí informace o tom, jakým způsobem můžete uplatnit svá práva na aktualizaci, přístup, správu, export a smazání osobních údajů. Společnost GEFOS a.s. se zavázala k bezpečnému zpracování osobních údajů a k dodržování platných zákonů o ochraně osobních údajů. Zavedli jsme příslušná technická a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou nebo protiprávním přístupem. Počet osob s přístupem k Vašim osobním údajům je omezen. Přístup mají pouze pověřené osoby v naší společnosti, které potřebují zpracovat Vaše osobní údaje v souladu s níže uvedenými účely. Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

JAK SPRAVUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Splnění našich smluvních závazků vůči Vaší společnosti, například zasílání cenových nabídek, správa objednávek, poskytování produktů a služeb Vaší společnosti, fakturace Vaší společnosti, reakce na Vaše požadavky apod.

Jak získáváme Vaše osobní údaje

Osobní údaje od Vás získáváme, když se zaregistrujete na našich webových stránkách, poskytnete zástupcům naší společnosti vizitku nebo pokud obdržíme údaje od zástupců Vaší společnosti.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Identifikační a kontaktní údaje, informace o Vašem využívání našich produktů a služeb a plnění smluv (smluvní údaje).

Účel zpracování osobních údajů

Splnění našich smluvních závazků vůči Vaší společnosti, například posílání nabídek, správa objednávek, poskytování produktů a služeb Vaší společnosti, fakturaci Vaší společnosti, odpovědi na Vaše požadavky apod.

Právní základ pro zpracování

Zpracování osobních údajů probíhá na základě oprávněného zájmu GEFOS a.s v souladu s výše uvedenými účely. Vaše osobní údaje používáme k plnění našich smluvních závazků vůči Vaší společnosti. Osobní údaje zpracovává přímo GEFOS a.s., přičemž poskytujeme záruku o zabezpečení ochrany Vašich dat.

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme v nezbytném rozsahu s obchodními partnery, kteří poskytují produkty a služby nutné pro splnění našeho smluvního závazku. Mezi ostatní příjemce řadíme státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

Doba uchování osobních údajů

Vaše údaje uchováváme po dobu existence obchodního vztahu a dále v souladu s lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Marketing

Jak získáváme Vaše osobní údaje

Osobní údaje od Vás získáváme, když se zaregistrujete na našich webových stránkách (například vyplněním registračního formuláře), poskytnete zástupcům naší společnosti vizitku nebo pokud obdržíme údaje od zástupců Vaší společnosti. Další formou získání údajů může být telefonický či e-mailový kontakt. Osobní údaje mohou být také získány prostřednictvím třetích stran a to v případě, že jste se zaregistrovali k účasti na události jiného poskytovatele, jež od Vás obdržel souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely s oprávněním Vaše data poskytnout zainteresovaným stranám.

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Identifikační a kontaktní údaje, informace o Vašem využívání našich produktů a služeb a plnění smluv (transakční údaje).

Účel zpracování osobních údajů

Informujeme Vás prostřednictvím e-mailu, telefonu, poštou nebo osobně o našich produktech, službách, publikacích a akcích, o kterých se domníváme, že by Vás a Vaši společnost mohly zajímat, za účelem jednání o smluvním vztahu.

Právní základ pro zpracování

Pokud výslovně nepožádáme o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, probíhá zpracování dat na základě oprávněného zájmu GEFOS a.s. v souladu s marketingovou komunikací pro účely přípravy smlouvy. Osobní údaje zpracovává přímo GEFOS a.s., přičemž poskytujeme záruku o zabezpečení ochrany Vašich dat. Pro účely přímého marketingu využíváme emaily s nabídkou našich produktů, služeb a s nimi spojených novinek, školení a událostí. V případě, že si nepřejete nadále dostávat tyto informativní e-maily, můžete se odhlásit z odběru dle instrukce umístěné v dolní části e-mailové komunikace. Máte také právo vznést námitky vůči zpracování osobních údajů, a to na e-mail obchod@gefos.cz.  V případě, že odvoláte svůj souhlas, což můžete kdykoliv učinit telefonicky či písemně na kontaktech uvedených v dolní části tohoto dokumentu anebo se odhlásíte z odběru novinek, uchováváme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu s parametrem „nekontaktovat“.

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje sdílíme v nezbytném rozsahu s obchodními partnery, kteří poskytují produkty a služby nutné pro splnění našeho smluvního závazku. Mezi ostatní příjemce řadíme státní orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

Doba uchování osobních údajů

Vaše údaje uchováváme pro účely přímého marketingu do doby Vašeho případného odhlášení.

Předávání osobních údajů do třetí země

K předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací dochází v případě existence smluvního vztahu s objednatelem sídlícím mimo Evropskou unii, pro kterého vykonáváme činnost s vazbou na poskytnutí geodetických služeb. GEFOS a.s. sděluje objednateli jméno zpracovatele zakázky, telefonický kontakt a e-mailovou adresu. V případě prodeje a servisu zeměměřických přístrojů osobní údaje do třetích zemí nepředáváme.

Jaká práva máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte právo po nás požadovat:

  • informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a vyžádat si kopii těchto údajů,
  • přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, vznést námitku proti zpracování, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • výmaz těchto osobních údajů,
  • úkony související s právem na přenositelnost údajů (tj. právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu),
  • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, www.uoou.cz.

Kde nás můžete kontaktovat?

Svá práva můžete uplatnit a své dotazy nebo připomínky nám můžete sdělit telefonicky na čísle 284 007 044, e-mailem na adrese gefos@gefos.cz nebo písemně na korespondenční adrese GEFOS a.s., Kundratka 17, Praha 8, PSČ 180 82.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 24. května 2018.